שירותי חשבות וניהול כספים

המחלקה מספקת שירותי חשבות, ניהול חשבונות וניהול כספים המיועד בעיקר לחברות בינלאומיות המחזיקות חברות בישראל והזקוקות לניהול כספי ודיווח תקופתי אמין.

לאור דרישת הרשות לניירות ערך בישראל וה-PCAOB בארה"ב להפרדת שרותי הביקורת ושרותי עריכת הדוחות הכספיים, המחלקה מספקת גם שרותי עריכת דוחות כספיים לחברות שחלים עליהן כללי הרשות לניירות ערך או ה-PCAOB (כלומר US GAAP או IFRS בהתאמה) ואינן נמנות על לקוחות המשרד בתחום הביקורת.

השירותים כוללים:

 • בניית תחזית כספית.
 • ניהול תזרימי המזומנים.
 • קשר עם חברות קשורות בחו"ל.
 • ניתוח מודל הכנסות ומבנה הוצאות.
 • ניהול פעילות מול בנקים.
 • דוחות ניהוליים להנהלת החברה.
 • ביצוע תשלומים לספקים.
 • ייעוץ וליווי שוטף להנהלה.
 • בניית תקציב ובקרתו (תקציב מול ביצוע).
 • יישום כלי שליטה ובקרה פיננסיים.
 • הקמת מרכזי רווח ובקרתם.
 • ניתוח הדוחות הכספיים.
 • בניית תמחיר ובקרתו.
 • ניתוחים כלכליים.
 • גיבוש מהלכי התייעלות וחיסכון.
 • דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים (IFRS, US GAAP, תקנות ניירות ערך והנחיות ה- PCAOB).

 

scroll up